OGRODNICTWO

Zainteresowane osoby znajdą tutaj informacje dotyczące naszej uczelni spraw bieżących i naszego roku

Ogłoszenie

[[[[[[[[[Proszę o wprowadzanie danych personalnych w profilu takich jak imię i nazwisko pomoże to w dodawaniu do grup. Została też dodana opcja w profilu pod zakładka dodatkowe pola. Uzupełnienie danych w opcjach profilu ułatwi dodawanie do grup.]]]]]]]]

#1 2011-11-17 18:09:50

 reyzer

Administrator

8779695
Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2011-11-16
Posty: 16
Punktów :   

Małe conieco z wykładów

DZIAŁY SZKÓŁKARSTWA
Szkółkarstwo sadownicze: drzew owocowych, krzewów owocowych, podkładek
Szkółkarstwo ozdobne: drzew olejowych, krzewów ozdobnych, krzewów żywopłotowych, roślin okrywowych, roślin zimozielonych, bylin, roślin cebulowych, iglaków
Szkółkarstwo leśne
Mateczniki
PODZIAŁ SZKÓŁEK POD WZGLĘDEM AGROTECHNIKI
Szkółki siewek i sadzonek  rozstawa 15-25x1-5cm, 1-2 lata wydajność 1-3 mln/ha
Szkółki młodzieży  rozstawa 20-25x15-25cm, 2-3 lata, wydajność 80-260 tyś
Szkółki polowe  rozstawa 50-100x 20-50cm, 2-5 lat, wydajność 20-60 tyś
Szkółki wielolatek  rozstawa 2x1, 5-10 lat, 2-5 tyś
Decyzja z 18.12.2007 roku mówi, że producenci materiału szkółkarskiego muszą być wpisani do rejestru materiał szkółkarski, pomieszczenia do jego przechowywania muszą być przebadane.
Jeśli warunki zdrowotności materiału szkółkarskiego nie są spełnione to producent jest skreślony z rejestru producentów, a materiał jest palony.
ZASADY KWALIFIKACJI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO
Wpis do rejestru przedsiębiorców (organ: Wojewódzki inspektor ORiN)
Nr. rejestracyjny ( Cyfry: dwie pierwsze – kod statystyczny województwa wg, GUS)
3,4 - kod powiatu wg. GUS
5-11 – nr. Przedsiębiorcy
Wszyscy prowadzący uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, palowanie, sortowanie lub dokonujący wprowadzania lub przemieszczania na terytorium naszego kraju określonych roślin muszą wpisać się do bazy danych prowadzącej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej rejestrem przedsiębiorców.
Rośliny: Chaenomeles Lindl, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Prunus (śliwa, morela, czereśnia, czeremcha, wiśnia, migdałowiec, brzoskwinia)
Rodzaje: Pyracantha, Pyrus, Sorbus.
ABY DOSTAĆ PASZPORT ROSLINY:
musimy zrobić badania gleby, być wpisanym do rejestru przedsiębiorstw, należy przeprowadzic kontrole przez PIORIN. Taki paszport zastępuje świadectwo zdrowia, dzięki temu paszportowi szereg dużych spółek prowadzi wymianę międzynarodową.
WSZYSCY WPISANI DO REJESTRU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
#Podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. #Prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych w sposób i w terminach uwzględnionych z wojewódzkim inspektorem. #Prowadzenia w sposób uwzględniony z wojewódzkim inspektorem ewidencji ewidencji uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roślin umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia. #Przechowywania przez okres co najmniej roku dokumentów dotyczących zbycia lub nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin i paszportów roślin. #Sporządzenia i aktualizowania planu rozmieszczenia  poszczególnych upraw , miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin w sposób uwzględniony z wojewódzkim inspektorem. #Spełniania wymagań określonych w przepisach o nasiennictwie
RODZAJE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO
Od 01.05.2004 polscy producenci mogą wytwarzać materiał w dwóch grupach jakości 1.materiał CAC ( Conformitas Agraria Communitatis) 2. materiał elitarny i kwalifikowany
Podstawowa zasada dotycząca tych grup: roślina sadownicza może być rozmnażana w obu kategoriach jednocześnie
GATUNKI DL KTÓRYCH  JAKO PIERWSZYCH ZOSTAŁU UJEDNOLICONE PRZEPISY PRZYZNAWANIA NORM CAC:
#lima, cytryna zwyczajna, grejpfrut #leszczyna pospolita, pigwa, truskawka, orzech włoski, jabłoń, czereśnia, wiśnia pospolita, brzoskwinia zwyczajna, porzeczka, agrest, grusza pospolita, morela zwyczajna, śliwa domowa malina
Krzewy jagodowe produkowane w Brzeźnie – materiał elitarny w Prusach
Materiał kwalifikowany ma podwyższone wymagania odnośnie stanu zdrowia
TRZY STOPNIE ZDROWOTNOSCI
WW (wolny od wirusów materiał i podkładka)
Materiał testowany na choroby wirusowe
nt (nie testowany 1 element lub obydwa elementy biologiczne)
OBOWIAZKI PRODUCETA:
1.Producent materiału szkółkarskiego CAC musi być zarejestrowany.
2. Umożliwienie szczegółowe lustracji upraw na każdym etapie wytwarzania
3. Prowadzenie plonów upraw i miejsc przechowywania roślin.
4. Informowanie o przeprowadzanych lustracjach, plonach, szczegółowa dokumentacja przeprowadzanych zabiegów oraz dokumentacja nabycia i wysłania materiału szkółkarskiego, należy je przechowywać przez co najmniej 3 lata od zakończenia cyklu produkcyjnego.
5. Informowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wystąpieniu organizmów kwarantannowych na wytwarzanym materiale szkółkarskim
PASZPORT ROSLIN– stanowi etykieta lub etykieta z dokumentem dołączona do produktów roślinnych lub przedmiotów.
Świadczy on że rośliny: # zostały wyprodukowane przez osoby zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Państwową Inspekcję Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego, są wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają wszystkie wymagania specjalne. # podczas wprowadzania na terytorium UE poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, na podstawie której zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące wspólnocie
PASZPORT ROSLIN
1. Nazwa rośliny: oznaczone EC (materiał zgodny z wymogami UE).
2. Oznaczenie państwa, w którym paszport roślin został wysłany.
3. Organ wydający paszport.
4. Numer wpisu podmioty do rejestru.
5. Numer partii roślin/kolejny numer paszportu.
6. Łacińska nazwa botaniczna rośliny.
7. Ilość roślin, dla której zastał wydany paszport.
8. Symbol ZP / oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin do strefy chronionej.
9. Symbol RP w przypadku wydania paszportu zastępczego.
10. Nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyłającego. 
Informacji 1-5 na etykiecie, gdy pozostałe są dołączone w postaci dokumentów handlowych lub pisemnej informacji. Aktualnie w Polsce stosowane są paszporty z etykieta zawierającą informacje 1-10. Poddajemy badaniu glebę pod materiał szkółkarski . Po analizie gleby wpiszą nas do rejestru.
CZYNNIK GLEBOWY
Zawartość próchnicy – im więcej tym lepiej. Im ciemniejsza barwa tym więcej próchnicy.
Gleba piaszczysta: 0,2-0,5%-szare; 2-4%-ciemnoszare; 5%-czarne; Gleba gliniasta: 5-10%-ciemnoszare; Gleba lekka: 3%próchnicy; Gleba ciężka: 4%próchnicy; Poziom próchnicy6%gleba bardzo dobra.
GLEBY PRZYDATNE POD SZKÓŁKI:
1. Bardzo dobre (glina lekka pylasta, glina średnia i średnia pylasta, pył zwykły). 2. Przydatne gdy są nawadniane (piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty lekki i mocny pylasty). 3. Gleby nie nadające się (piasek luźny i słabo gliniasty). 4. Gleby warunkowo użyteczne (pył ilasty-musi być na terenach wyżej położonych o niskim poziomie wody gruntowej) 
GLEBA
Temperatura gleby – optymalna do rozwoju korzeni 15-300C, 4-50C b.słabe pobieranie; temperatura poniżej i powyżej optimum powoduja gorsze pobieranie Hg, S, K, P, N, Ca, Na, Cu;
Przyczyny: słabnie aktywność korzeni, mała aktywność mikroorganizmów, zmniejsza się rozpuszczalność związków fosforu i innych;
Gleby wolno nagrzewające się: torfowe, ciężkie gliny, mady o wysokim poziomie wody gruntowej;
WYMAGANIA CIEPLNE:
Duże: lipa wielkolistna, jodła, buk; Średnie: grab, dąb, lipa drobnolistna, klon, jesion, wiąz, olcha; Małe: świerk, sosny, topola, osika, brzoza, modrzew; Wrażliwe na przymrozki: orzech włoski, dąb, buk, jodła, śliwa; Mniejsze uszkodzenia: jawor, klon, lipy, modrzewie; Odporne: grab, brzozy, topola, osika, olcha, wierzba, wiąz, sosna;
WYMAGANIA ŚWIETLNE
Światłolubne: brzoza, sosna zwyczajna, robinia akacjowa, olcha czarna, jabłonie karłowe, kasztanowiec; Źle znoszące zacienienie: dąb, wiąz, limba, jesion, osika, krzewy jagodowe, drzewa owocowe; Lepiej znoszące zacienienie: klon zwyczajny, jawor, agrest, leszczyna,; Dobrze znoszące cień: cis, buk, świerk, jodła, grab;
PODŁOŻA
Piasek (jałowiec, żywotnik, iglaste), torf (jako dotatek), mineralne (perlit, wernikulit, keramzyt), mieszanki (torf+piasek2:1/1:3; torf+piasek/perlit 1:1/2:1 magnolia wrzos; wielowarstwowe torf+piasek 1:1, torf czysty, torf+ziemia liściasta 1:1)
ODKAŻANIE ZIEMI
Termiczne: parą wodną, minimalna temperatura +60-800C, 30 min;
Chemiczne: formalina (aldechyd mrówkowy) 2,5l/100l; 10-20l cieczy/m3; ziemie przemieszac i przykryc folią na 1-2 dni, z roślinami po 7-10 dniach, nie zabija nicieni i owadów; basamid 97GR około 50g granulatu/m2 lub 200-300g/m3, gazuje glebę, używać glebę po 2-3 tyg, w temp. 150C najlepiej działa jesienią i wiosną, niszczy wszystko; Vapan podobne działanie 1l/10l wody na 10 arów, 800ml/m3, karencja – gleby lekkie 4-5 tyg, gleby ciężkie do 10 tyg; terafun 75 pylisty 20-75g/m2, 200g/m3, preparat wymieszać z piaskiem 1:4, potem z ziemią, niszczy grzyby, karencja 7-10 dni; terabel (bromek metylu) niszczy wszystko co żyje, używają go tylko specjalne ekipy, użycie gleby po 8-10 dniach, po uzyciu gleby przykryć folia; di-trapex 60-70ml/m2, 250-400ml/m3, niszczy wszystko co żyje, użycie gleby po 20-30 dniach,  funaben grzybobójczy, 40g/m2 opylanie, 400g/m3, uzycie gleby po  6 dniach;
RODZAJE UPRAWEK
Orki: przedzimowe (ziembla 25-30cm); wiosenna (ciężka 20cm; lekka 25-30cm); podorywka 6-10cm (małe pługi telerzówki); głeboka z pogłębiaczem 40-45cm; pogłębiana (zwiększenie grubości warstwy uprawowej) Sposoby orki: na skład, na zagon, jednostronna; Włukowanie przerywa podsiąkanie, wyrównuje; Bronowanie: wyrównanie, odchwaszczanie, niszczenie skorupy i brył, spulchnianie, przykrycie nasion inawozów; ciężar bron w zależności od celu: 120, 80, 30-50kg; na wiosne kultywator + brona sprężynowa (na gleby lekkie brony na gleby ciężkie agregaty); Kultywatorowanie: głównie do uprawy przed sadzeniem, rozdrobnienie skib, spólchnienie osiadłej gleby, odchwaszczenie, wymieszanie gleby, nie stosowac po orce wiosennej, kultywatory sprężynowe/sztywne; Wałowanie: powierzchniowe po siewie nasion aby wyrównać teren by ziemia osiadła; wgłebne kruszenie brył, wyrównanie powierzchni; wałowanie używane jest w płodozmianie, gdy gleba nie ma czasu osiąść, bo zaraz coś wysiewamy; Zespoły uprawek: przedsiewne wiosenne orka+bronowanie, kultywator+ brona, brona lekka; przedzimowe orka średnia głębokość 15-20cm +brona, głęboka orka o ostrej skibie, Osiadanie gleby 3-4tyg, przyoranie nawozów zielonych, torfu lub kompostu; przedsiewne wiosenne po orce zimowej ( włukowanie, drapaczowanie+brona, ewentualnie agregat uprawowy, wałowanie); Orka średnia + bronowanie (bronowanie – mieszanie nawozu, wałowanie – osiadanie gleby, bronowanie lub ręczne przykrywanie nasion.
CEL STOSOWANIA PŁODOZMIANU
Zachowanie około 4 letniej przerwy w uprawie drzew i krzewów, poprawa żyzności i struktury gleby, odchwaszczenie gleby, zwalczanie chorob i szkodników po przez eliminacje ich wieloletnich żywicieli, produkcja innych roślin, recjonalne wykorzystanie trwałych środków produkcji, uzyskanie dopłat z UE.
ŻYZNOŚC – uzupełnienie ilości próchnicy w glebie
NIEPOŻĄDANE NASTĘPSTWO ROSLIN (z powodu chorób i szkodników)
Po jabłoniach: jabłonie, grusze, jarzębiny, pigwy, pigwowce, róże; Po topoli: jabłoń, grusza, agrest, porzeczki, bez czarny; Po sosnach: azalie, różaneczniki, powojniki, magnolie, hortencje,jabłoń, grusza; Po irgach: głóg; Po bukach: śliwy; Po świerkach: cisy; Po bukszpanie: porzeczki, dereń, jaśminowiec, topole, świerki, ligustr, azalie, różaneczniki; Po bzie czarnym: agrest; Po szkółce: szkółka; PO UPRAWACH WIELOLETNICH NIE SADZIMY BO WYSTĘPUJĄ PĘDRAKI I SZKODNIKI.
NAWOŻENIE W 4 POLOWYM ZMIANOWANIU DLA PRODUJKCJI PODKŁADEK ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
II System Warzywa: ogórki, pomidory / okopowe; Podkładki ziarnkowych i pestkowych; warzywa; okopowe/ rośliny1 roczne motylkowe na nawóz zielony;
II System Warzywa: ogórki, pomidory/okopowe; podkładki ziarnkowych; podkładki pestkowych i sadzonki czrnej porzeczki; okopowe/ rosliny 1 roczne motylkowe na nawóz zielony;
Nawożenie dla I-go i II-go systemu
Obornik 50-60 t/ha; pełne nawożenie mineralne; pod okopowe 20-30t/ha obornika; pod motylkowe nawozy fosłorowe i potysowe
ZMIANOWANIE W SZKÓŁCE DRZEW OWOCOWYCH
Kukurydza/okopowe: obornik jesienią 30-40t/ha; zboża jare + wsiewka traw i kończyna; trawy z kończyną; rzepak lub mieszanki roslin; Jesienia obornik i wapnowanie 30-70 kg P2O5/ha, 80-140kg K2O/ha; podkładki: wiosną 40-60kgN/ha; 1-roczne okulanty: wiosną 4-80kgN/ha; drzewka 2-letnie: jesienią obornik i Ca.
WZBOGACANIE GLEBY W PRÓCHNICĘ
Stosowanie obornika: na glebach gliniastych i lessowych bardzo wskazane, poprawia strukture gleby, ułatwia wiele prac; na glebach lekkich także potrzebny; obornik wnosi wiele składników mineralnych do gleby, a także życie biologiczne co umożliwia mineralizację związków organicznych, resztek pożniwnych przyorywanych na nawóz zielony; obornika nie daje się przed bezpośrednim sadzeniem szkółki, można na 1 rok przed; nie stosujemy obornika przed orką zimowa tuz przed założeniem szkółki, bo tworzy on warstwę, która nie pozwala na podciąganie wody z gleby i podkładki wysadzane wiosną by uschły;
Nawozy zielone: wzbogacają glebe jedynie o masę zieloną (wyjątek motylkowe wnoszą N), pozostałe rośliny nie wnoszą związków mineralnych, korzenie roślin utrzymują się w dobrej kulturze (porowatość), warstwa orna jest wzbogacona
PRZYGOTOWANIE POLA POD SZKÓŁKĘ
I rok przygotowania: analiza gleby, siew saletry amonowej na ściernisko ok. 100kg/ha w sierpniu; oprysk herbicydami; wapnowanie ( Ca magnezowo- tlenkowe 4t/ha) w październiku; orka głęboka w październiku; naworzenie wg potrzeb (analizy) polifoska 600kg/ha; siew żyta na przyoranie.
II rok przygotowania: siew mocznika 100kg/ha w marcu; orka głęgoka, przyoranie żyta w maju; uprawki glebowe, siew gorczycy; przyoranie gorczycy w sierpniu; siew nowej gorczycy w sierpniu; polifoska 500kg/ha; głęboka orka pod szkółkę w listopadzie
III rok:
Przed wykoszeniem- Chwastox Extra 3,5L/ha, Przyoranie żyta poł.V, Agregat uprawowy i siew gorczycy 40 kg/ha podwójna ilość+300ka/ha saletry amonowej, Przyoranie gorczycy przed kwitnieniem,  Agregat i wysiew żyta 300kg/ha, pogłównie 200kg/ha Mocznika, Chwastex Extra przełom IX/X, Polifoska 500-600kg/ha k.X, Głęboka orka 30-35cm, Wiosną Hydrokompleks 500kg/ha, Agregat uprawowy.
Terminy nawożenia azotem
*liściaste IV-VI 1-3dawki
*młodzież IV 1dawka
*różaneczniki IV i VI 2dawki
-siewki liściaste- w 1-roku 150 kg/ha,w 2roku 120kg/ha
-siewki iglaste- w 1-roku 120kg/ha, w 2roku 80kg/ha
-krzewy liściaste- w 1-roku 80kg/ha, w 2-roku 140
-róże- w 1-roku 90kg/ha, w 2roku 150kg/ha
-różaneczniki materiał handlowy 200-240kg/ha w 3roku
-krzewy iglaste(materiał handlowy) 80kg/ha
-drzewa alejowe 1 po przesadzeniu 70kg/ha, 2 po przesadzeniu 100kg/ha
Nawożenie azotem zależy od grupy roślin, jaką uprawiamy, ale także od fazy rozwojowej rośliny-siewki, i inne.Gdy zamierzamy okulizować pod kVII, gdy nie mamy nawadniania lepiej nie stosować zbyt dużych dawek N. na tydzień przed okulizacją dajemy mocznik dolistnie, daje to szybki efekt-pobudzenie miazgi. Gdy mamy glebę zasadową to lepiej stosować siarczan amonu-dobre pod grusze. Mocznik- stosować wczesną wiosną III-IV, saletra- późniejszy okres stosowania, bo działanie jest szybsze i krótsze. Mocznik zastosowany w okresie jesieni dobrze działa wiosną. Dla młodych szkółek dawka mocznika do 0,5% żeby nie poraziło roślin. Gdy dokarmiamy mocznikiem to w okresie wzrostu okulantów dodajemy go do oprysków przeciwko szkodnikom. Takie okulanty mają duży system korzeniowy a mało liści,nam zależy żeby było ich jak najwięcej.
Dla P,K,Mg nawożenie przed głęboką orką (jesień roku poprzedzającego sadzenie)przed wiosennym sadzeniem szkółki.
Nawożenie Mg-gdy brak magnezu stosujemy siarczan magnezu, wapno magnezowe zastosować najpóźniej przed głęboką orką zimową.
Nawożenie K- siarczan potasu dla dokarmiania dolistnego, bo doglebowo jest zbyt drogi, doglebowo dla roślin podatnych na Cl.
Wieloskładnikowe- do nawożenia doglebowego, pod osłony i do doniczek- Azofoska. Na wiosnę przed agregatem uprawowym Hydrokomplex.
Optymalne pH gleby dla drzew i krzewów ozdobnych
6,8-7,1 klon, jawor, dąb czerwony
6,0-6,5 klon zwyczajny
5,5-6,0 jodła, modrzew, sosna, sumak, wierzby, bez czarny, kalina, tamaryszek, dąb szypułkowy, jaśminowiec, rokitnik, leszczyna, powojnik, świdośliwa, grab
5,0-5,5 bukszpan, brzozy, szczodrzeniec, jesion wyniosły, ligustr, lilak, cis, żywotniki, wajgela
4,0-5,0 wrzos, dereń, forsycja, magnolia, różanecznik, róża wielokwiatowa, borówka, żurawina,
4,5-6,0 kasztanowiec, hortensja, świerk, śliwa, porzeczki, róża pomarszczona, jałowiec chiński. (podniesienie odczynu o 1pH wymaga 3t wapna magnezowego, o 30% mniej wapna węglanowego i jeszcze mniej palonego)
Odchwaszczanie upraw szkółkarskich:
I Mechaniczne-opielacze ręczne i ciągnikowe, glebogryzarki samojezdne, gracowanie, karczowanie-w szkółce wielolatek. W rzędach roślin plewienie ręczne.
II inne metody odchwaszczania- ściółkowanie, wypalanie chwastów, odkażanie gleby, odchwaszczanie chemiczne.
Problem z odchwaszczaniem- gdy małe siewki, gdy rośliny z okulizacji jeszcze dobrze nie zrośnięte i może dojść do ich uszkodzenia i odpadania oczek.
Rodzaje herbicydów:
A)Podział ze względu na sposób działania
1.Totalne (Roundup 360SL,Avans 330SL, 3-8L/ha)
2.Selektywne (kontaktowe Reglone, Avans, Tard –SL, 3-4L/ha, systemiczne na 1-liścienne Targa EC, Fusilade EC 2-6L/ha, 2-liścienne Chwastox, Pielik 1,5-5L/ha)
B)Ze względu na sposób pobierania
1.Dolistne=A1+A2
2.Dolistno-doglebowe (Atrazyna, Aresin 2-3kg/ha, Afalon, Limron 1,5-3kg/ha)
3.Doglebowe-działające przez korzenie (Azotop50, Gesatop50 1,5-2kg/ha, Kerb50 3-5kg/ha-jesienią, Casoron 6-granulat 40-70kg/ha, Dual960EC 1,5-2kg/ha-prosowate) Głównie na siewki chwastów, nie wnikają przez liście (Azotop), Azotopem można pryskać po plewieniu wiosną i do VIII spokój, ma on lepsze działanie przy okulantach niż w szkółce podkładek-bo stosowany na przełomie IV/V ulega erozji wietrznej, dla szkółki podkładek musi być duża ilość wody 1000L/ha, dla okulantów tylko 500L/ha. Obecnie herbicydy triazyniowe są wycofywane, bo szybko się rozkładają i przenikają do zbiorników wodnych, poza tym chwasty zaczęły się uodparniać na triazynę, nie działają na chwasty wieloletnie, a jednoroczne uodpornienia (przymiotno kanadyjskie, tasznik, fiołek polny) Herbicyd doglebowy tworzy ekran na powierzchni gleby i w miarę opadów przenika on w głębsze warstwy gleby-zdarza się że pod koniec IX wschodzą chwasty o płytkim systemie korzeniowym, rosnące nad ekranem. Nie można dopuścić do zrobienia dziury w tym ekranie, dlatego opryskanej gleby nie można gracować. Gracujemy w rzędzie, gdy międzyrzędzia opryskamy Roundupem. Kerb50-stosowany jesienią do zwalczania perzu i dwuliściennych, Casoron-na siewki 1- i2-lisciennych, można go stosować w mateczniku malin-odporne, wrażliwa-róża. Dual- działa krótko do 2msc, dlatego stosujemy go później, po 15V, na chwastnicę jednostronną. Zwykle podawany z Roundupem, dla międzyrzędzi, w rzędzie- Targa.
Totalne- stosować wieczorem, aby jak najmniej środka wyparowało a jak najwięcej wniknęło, dodawanie środka zwilżającego lub mocznika w celu lepszego wnikania. Środki te (Roundup) działają lepiej na jesieni, bo rośliny odprowadzają wszystko do korzeni i ten środek tez i roślina ginie, w okresie bujnego wzrostu jest odwrotnie i działanie środka jest słabsze. (gł. dla chwastów trwałych- zabieg IX, X, XI) Opryskiwanie szkółki środkami totalnymi przy dobrej osłonie jest możliwe, ale chwasty nie mogą być zbyt wysokie bo rozpraszają krople na rośliny uprawne. Skuteczne jest nanoszenie stężonego Roundupu przy pomocy mazaków, ale to bardzo duże zużycie cieczy. W okresie zimy też można stosować Roundup, ale z dużą ostrożnością, zły zabieg dla antypki i czereśni i innych roślin o zielonej korze zimą.
Selektywne- stosować jesienią, gdy wejdą chwasty zimujące (wiechlina, tasznik, mlecz) lub wiosną, gdy pierwsze liścienie siewek-roślin uprawnych, wychodzą na powierzchnię-nasze siewki zniszczymy, do 30% ale nie będzie chwastów do połowy V, a później można wejść z uprawkami mechanicznymi, bo rośliny będą już silniejsze-rozbudowany system korzeniowy.
Fusilade EC-na młody perz, gdy jest starszy i ma krzemionkę, to przyżółknie, ale nie zginie, podobnie dla wiechliny.
Dolistne-nie pryskać w południe, bo środek paruje, na rośliny krzemionkowe do środka dodać środek przylepiający
Dolistno-doglebowe- Afalon i Limron gł na rośliny 2-liścienne, nie niszczy traw
Czynniki przyrodnicze a szkółkarstwo
I Czynniki środowiskowe
a)klimat
b)gleba
a)+b)= siedlisko
-największa koncentracja szkółek- Lubelszczyzna- bo są tu dobre warunki: gleby lessowe, opad 500mm-warto stosować nawadnianie.
-największa koncentracja szkółek kontenerowych- w kierunku Warszawy, bo taka produkcja uniezależniona jest od podłoża.
II Biologia roślin
Fenologiczny podział roku
1.Okres wegetacji 5ºC, 179-225dni (205 Lubelszczyzna)
2.Okres spoczynku (Możliwe przesunięcie o ok.2tyg)
Fenologia
a)Zaranie wiosny- do ok.10IV, 40dni, wahania dobowe 25ºC,gleba do 5ºC, kwitnie wierzba Iwa, przebiśniegi, przylaszczki. W szkółce wycinanie dzików, szczepienie, herbicydy. Przy metodzie bezczopowej, gdy jeszcze nie ruszą soki, gdy gat. nie odporny na przymrozki opóźniamy okulizację, szczepienie w gruncie od 20III, herbicydy doglebowe III-IV
b)wczesna wiosna- 10IV do 10-15V, ok.30dni, od -7 do +25ºC, często jest sucho, od kwitnienia pierwiosnka do kwitnienia jabłoni. W szkółce sadzenie podkładek, drzewek, siew nasion, oczyszczanie z dzików, okulizacja na przystawkę. Na gleby ciężkie i zwięzłe z roślinami wchodzimy później, bo gleby takie słabo się nagrzewają (trzeba mieć chłodnię żeby przetrzymać podkładki do 15V),wysiew głównie tych, które wymagają stratyfikacji, można sieć ziarnkowe i pestkowe, okulizacja na przystawkę- nie spieszyć się z tym zabiegiem, bo przymrozki niszczą kalus, oczyszczanie z dzików- najwcześniej dla czereśni, najpóźniej dla antypki. Usuwamy nabrzmiałe oczka a nie pędy, opryskać Topsinem(ziarnkowe), Miedzianem(pestkowe) żeby nie doszło do infekcji.
c)pełnia wiosny- od 20V-10VI, 15-20dni, temp.-1do2,5ºC, gleba na 0,5m +10ºC, umiarkowanie mokry, chłodny, kwitną bzy, kasztany. W szkółce bardzo duże nasilenie prac agrotechnicznych i wzrostu, formowanie drzew i krzewów, oczyszczanie z dzików, szaleństwo chwastów. Na przełomie V/VI formujemy krzewy, pobudzanie do wybijania pędów. Oczyszczamy z pędów bocznych dla ziarnkowych i niektórych pestkowych dla uzyskania pnia-zabezpieczamy po zabiegu.
d)wczesne lato- od 30V do 20VI, temp.-1do +30ºC, opady w normie-burze, upały-chłody, kwitną robinia biała, poziomka, jarzębina, bez czarny, lipa szerokolistna, winorośl. W szkółce formowanie drzew, sadzonki zielne, pierwsze sianokosy. Na początku wczesnego lata wysiewamy gorczycę lub facelię, nasady okulantów zaczynają drewnieć, dzików jest mniej. Pod koniec- cięcie czopów, to ładnie się zagoją.
e)pełne lato- od1VII-30VII, temp.2-35ºC, obfite deszcze, szczególnie do 15VII, 30dni, kwitną lipy drobnolistne, lila biała, cykorie, dojrzewają porzeczki, maliny, wiśnie. W szkółce w drugiej połowie początek okulizacji drzew i krzewów, sadzonki półzdrewniałe. Ok. 20-30cm od wierzchołka dajemy Arbolin na rozkrzewianie-drogie! Zaglądamy pod okulanty czy powój nie owija się wokół nich, bo będą brzydkie ślady. Okulizujemy od 15VII od najwcześniej kończących wzrost.
f)późne lato-od 1VIII-10IX,od drugiego sianokosu do kwitnienia zimowitów, ok. 40 dni, temp. 2do30ºC, pogoda stabilna, często sucha, kwitną astry i dalie, dojrzewają wczesne jabłonie, śliwy, jeżyny, jarzębina. W szkółce okulizacja, sadzonki zdrewniałe, bezlistne i ulistnione w tym iglaki, szczepienie iglaków.
g)wczesna jesień- od5IX-5X, 30dni, temp.-4do20ºC,sucho, rosy, mgły, pod koniec przymrozki, kwitną astry, chryzantemy i zimowity, dojrzewają węgierki, jabłonie jesienne, kasztanowce, leszczyny. W szkółce przesadzanie nagozalążkowych i zimozielonych, sadzonki zdrewniałe bezlistne, ekspedycja iglaków i szczepienie, siew żyta, wykopki.
h)jesień właściwa- do5X-30X, 25dni, temp.-6 do 18ºC, sucho, kwitną zimowity i chryzantemy, żółkną liście lip i jesionów, czerwienieją klony i buki. W szkółce wykopywanie drzew i krzewów liściastych- gubiących liście na zimę, zbiory jabłoni zimowych, wykopki buraków.
i)późna jesień- w szkółce głęboka orka w ostrą skibę, wykopujemy siewki w szkółce siewek.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
tuszyn ptak www.magiczna-arena.pun.pl ukryte ostrze asasyna mechanizmy socjalizacyjne www.sheisvamp.pun.pl